Київське Математичне
 
Товариство

Пантеон
київських математиків
Засідання Товариства Новини Київські семінари Конференції Мат. архів, журнали, препринти Діяльність Товариства, статут Члени ТоваристваВиборні органи Історія Товариства Київські математики Премії товариства Сторінка для дискусій Посилання Математичні заклади Києва Студентська сторінка Шкільна сторінка Членство в Товаристві Адреса Товариства

 

Мельник Валерій Сергійович


 24.01.1952 - 10.08.2007

Мельник Валерій Сергійович - талановитий математик і кібернетик, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

Валерій Сергійович Мельник народився 24 січня 1953 року в селі Червоне Барського району Вінницької області, в 1974 році закінчив Вінницький політехнічний інститут, у 1974 – 1975 роках гартував свою волю та набував військових навичок у лавах Радянської Армії, згодом у 1976 році поступив до аспірантури. Після закінчення аспірантури з 1979 по 1996 рік працював в Інституті кібернетики АН УРСР, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу. В 1991 році, після захисту докторської дисертації, очолив відділ синтезу керуючих систем Інституту кібернетики НАН України. А вже з 1997 року Валерій Сергійович разом із відділом перейшов на роботу до новоствореного Інституту прикладного системного аналізу НАН України та Міністерства освіти і науки України, де працював на посаді завідувача відділу нелінійного аналізу. На умовах штатного сумісництва В.С. Мельник працював професором механіко-математичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка (з 1997 року) та провідним науковим співробітником Інституту математики НАН України (з 2004 року). В 2000 році Валерій Сергійович обраний членом-кореспондентом НАН України, а в 2005 стає лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

В.С. Мельнику належить ряд принципових результатів з теорії багатозначних динамічних систем у нескінченно вимірних просторах, нелінійного аналізу, рівнянь  в частинних похідних, теорії оптимального керування в банахових просторах. Він заклав основи теорії мультидинамічних систем у банахових і топологічних просторах, ввів багатозначні напівпотоки (багатозначний аналог однопараметричних напівгруп операторів) і дослідив структуру їх глобальних атракторів. Це дало можливість вперше розв’язати проблему якісного аналізу диференціально-операторних включень і еволюційних рівнянь без єдиності розв’язків.

Мельник В.С. ввів та дослідив широкий клас багатозначних відображень типу (S)+ та псевдомонотонних відображень і розробив для них теорію топологічного ступеня Брауера. Вперше отримав конструктивні умови розв’язуваності операторних включень у банахових просторах і вивчив питання біфуркації розв’язків. Розвинув топологічні методи для операторних включень з щільно визначеними операторами. Провів систематичне дослідження варіаційних нерівностей з множиннозначними відображеннями. Для операторних рівнянь та варіаційних нерівностей з немаксимальними відображеннями ввів поняття $\Lambda$ – слабких розв’язків та дослідив їх властивості.

В теорії оптимального керування і оптимізації систем із розподіленими параметрами він розробив функціонально-топологічний метод багатозначних максимально допустимих відображень. Довів теореми існування оптимальних розв’язків для систем, що містять диференціально-операторні та операторні рівняння, отримав необхідні умови оптимальності у формі варіаційних нерівностей, розробив теорію $\Lambda$ – слабких розширень екстремальних задач, побудував і обґрунтував скінченновимірні апроксимації оптимізаційних задач і необхідні умови оптимальності для них.

 Валерій Сергійович є автором понад 160 наукових праць. Серед них 7 монографії, дві з яких опубліковані англійською мовою. Отримані в роботах В.С. Мельника наукові результати добре відомі далеко за межами України. Плідну наукову роботу вчений вдало поєднував з активною педагогічною і суспільною діяльністю. Валерій Сергійович був віце-президентом київського математичного товариства. Протягом багатьох років він читав основні і спеціальні курси студентам механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та студентам НТУУ «КПІ», відбирав здібну молодь і приділяв значну увагу її науковій підготовці через аспірантуру. Серед його учнів 4 доктори і 16 кандидатів наук.

Вченого неодноразово запрошували на міжнародні конгреси і конференції як пленарного лектора, в провідні наукові установи Іспанії, Італії, Польщі, Франції, США та інших країн. Він був членом редакційних колегій журналів «Наукові вісті НТУУ «КПІ»», «Проблемы управления и информатики», «Applied Mathematical and Computer Science».

==============================

Список публікаційMathSciNet) Посилання на праці  (з MathSciNet)